logo-thuan-chu (1)
sile thuần chu

KHÓA COACH CƠ BẢN

Nội dung

  • Xác định tình hình tài chính hiện tại
  • Đặt ra các mục tiêu tài chính
  • Lập kế hoạch đầu tư
  • Đánh giá quá trình lập kế hoạch của bạn
  • Phân tích rủi ro, xác định các rủi ro tiềm ẩn
  • Đánh giá hậu quả, tác động và xác suất xảy ra đối với từng rủi ro.
  • Phân công vai trò và trách nhiệm đối với từng loại rủi ro.
  • Đưa ra các chiến lược phòng ngừa cho mỗi sự cố
  • Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn…